מאמר -

בכורה וברכה


מחברים: ג'ו מילגרום ויואל דומן

מקורות למאמר:

דברים כ"א 15 – 17

טו כִּֽי־תִהְיֶ֨יןָ לְאִ֜ישׁ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֗ים הָֽאַחַ֤ת אֲהוּבָה֙ וְהָֽאַחַ֣ת שְׂנוּאָ֔ה וְיָֽלְדוּ־ל֣וֹ בָנִ֔ים הָֽאֲהוּבָ֖ה וְהַשְּׂנוּאָ֑ה וְהָיָ֛ה הַבֵּ֥ן הַבְּכֹ֖ר לַשְּׂנִיאָֽה׃ טז וְהָיָ֗ה בְּיוֹם֙ הַנְחִיל֣וֹ אֶת־בָּנָ֔יו אֵ֥ת אֲשֶׁר־יִֽהְיֶ֖ה ל֑וֹ לֹ֣א יוּכַ֗ל לְבַכֵּר֙ אֶת־בֶּן־הָ֣אֲהוּבָ֔ה עַל־פְּנֵ֥י בֶן־הַשְּׂנוּאָ֖ה הַבְּכֹֽר׃ יז כִּי֩ אֶת־הַבְּכֹ֨ר בֶּן־הַשְּׂנוּאָ֜ה יַכִּ֗יר לָ֤תֶת לוֹ֙ פִּ֣י שְׁנַ֔יִם בְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־יִמָּצֵ֖א ל֑וֹ כִּי־הוּא֙ רֵאשִׁ֣ית אֹנ֔וֹ ל֖וֹ מִשְׁפַּ֥ט הַבְּכֹרָֽה׃


מדרש רבה בראשית פרשה סג פסקה יב

(יב) ויבא עשו מן השדה - רבי יודן בשם רבי אייבו ורבי פנחס בשם רבי לוי ורבנן בשם רבי סימון: את מוצא אברהם חיה קע"ה שנה ויצחק ק"פ. אלא אותן ה' שנים שמנע הקב"ה מחייו מפני שעבר עשו שתי עבירות. שבא עשו על נערה המאורסה שנא' (דברים כב) כי בשדה מצאה.

והוא עיף - שהרג את הנפש, היך מה ד"א (ירמיה ד) כי עיפה נפשי להורגים. ר' אמר: אף גנב, היך מה דאת אמר (עובדיה א) אם גנבים באו לך אם שודדי לילה.

אמר הקב"ה: כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תבא אל אבותיך בשלום - זו היא שיבה טובה. והוא רואה לבן בנו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ושופך דמים: מוטב לו שיפטר בשלום, זה הוא שכתוב (תהלים סג) כי טוב חסדך מחיים.

ויאמר עשו הלעיטני נא מן האדום - א"ר זעירא: פער פיו אותו הרשע כגמל. א"ל: אנא פתח פומי ואת תהא משתדר ואזיל כהדא דתנינן, אין אובסין את הגמל ולא דורסין אבל מלעיטין.

מן האדום האדום - רבי יוחנן וריש לקיש, ר"י אמר: מיניה ומן פטרוניה ר"ל אמר, מיניה ומן דכוותיה - הוא אדום ותבשילו אדום, ארצו אדומה גבוריו אדומים, לבושיו אדומים, פורע ממנו אדום, בלבוש אדום. הוא אדום - ויצא הראשון אדמוני. תבשילו אדום - הלעיטני נא מן האדום. ארצו אדומה - ארצה שעיר שדה אדום. גבוריו אדומים - (נחום ב) מגן גבוריהו מאדם. לבושיו אדומים - שנאמר (שם) אנשי חיל מתולעים. פורע ממנו אדום - (שיר ד) דודי צח ואדום. בלבוש אדום - (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושיך:


מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה טז

(טז) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות - מה שחמד מנמרוד והרגו ונטלן הה"ד (משלי יב) חמד רשע מצוד רעים.

אשר אתה בבית - שבהן היה משמש את אביו. אר"ש בן גמליאל: כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות הה"ד אשר אתה בבית.


מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה יז

ותתן את המטעמים ואת הלחם - לותה אותו עד הפתח. אמרה, ע"כ הייתי חייבת לך. מכאן ואילך ברייך יקום לך:


אוריגינס, דרשות על בראשית ושמות, על בראשית דרשה י', בראשית כ"ד 16

כפי שהמשיח נקרא חתן הנפש, אשר איתו נישאת הנפש כאשר היא באה אל האמונה, כך גם, בהיפוך, נקרא אוֹיֵב, שזָרַע עֲשָׂבִים רָעִים בֵּין הַחִטִּים, חתן הנפש שכפרה באמונה. אין די בכך, אם כן, שהנפש תהיה טהורה בגוף; נחוץ גם שאויב זה לא "ידעהּ". כי יתכנו בתולי הגוף, אך ידיעת האויב – הוא השטן – וקבלת חצי התאווה שלו תטמאנה את נפשו. ומכיוון שרבקה היתה בתולה קְדוֹשָׁה הֵן בַּגּוּף וְהֵן בָּרוּחַ, על כן מכפיל הכתוב את שבחה ואומר: בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ.